Psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on järjestelmällinen, tavoitteellinen, asiakaslähtöinen, ratkaisukeskeinen ja lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaaksi todettu terapiamuoto.

Terapiatyöskentely perustuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen, ajatuksien, tunteiden, toiminnan ja fysiologisten reaktioiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja tarkoituksen mukaisten toimintamallien löytymiseen ja vahvistumiseen. Tavoitteena on uusien, toimivien toimintamallien löytyminen, tunteiden säätelyn kehittyminen, ahdistuksen, pelkotilojen ym. elämää rajoittavien tekijöiden väheneminen, hallinnantunteen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät ovat sekä tutkimuksissa että käytännön kokemuksissa osoittautuneet tehokkaiksi ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmiin, syömis- ja unihäiriöihin, oppimisvaikeuksiin, seksuaalisuus- ja parisuhdeongelmiin, itseluottamus- ja väärinkäyttöongelmiin, skitsofreniaan, erilaisiin stressiongelmiin sekä yleiseen terveyteen liittyviin ongelmiin, lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyviin häiriöihin.

Kokonaisuus suunnitellaan alusta alkaen avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteinen terapiatyöskentely aloitetaan tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnillä keskustellaan tilanteesta ja suunnitellaan mahdollista yhteistyötä. Terapiatyöskentelyn aloittaminen voidaan sopia tutustumiskäynnin perusteella ja hoidon aloittamisesta tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Siirryttäessä tavoitteelliseen terapiatyöskentelyyn aluksi kartoitetaan tilanne, tunnistetaan haasteet ja suunnitellaan hoitokokonaisuus. Hoitomenetelmät valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hoidon etenemistä ja määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja hoitokokonaisuuden toimivuutta arvioidaan tapaamisilla kokoaikaisesti. Hoitosuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito lopetetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa tavoitteiden täytyttyä, mikäli hoidolla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita tai onnistunut hoito estyy muista syistä johtuen. Yksi tapaaminen kestää yleensä 45 minuuttia. Tilanteen mukaisesti pidemmät tapaamiset ovat mahdollisia. Tapaamiset järjestetään vastaanottotilassani Hämeenlinnan keskustassa osoitteessa Turuntie 4-6 tai muussa hoitoon soveltuvassa paikassa. Kuulun Kelan palveluntuottajarekisteriin ja minun kauttani nuorilla ja aikuisilla on mahdollisuus Kelan tukemaan yksilöpsykoterapiaan. 16-25 -vuotiaiden nuorten asiakkaiden vanhempien ohjauskäynnit kuuluvat Kelakorvauksen piiriin. Kelakuntoutuspsykoterapia-asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös itsemaksavia asiakkaita.

Integratiivisessa psykoterapiassa integratiivisuudella tarkoitetaan moniteoreettista ja tutkimusnäyttöön perustuvaa psykoterapeuttista työotetta. Integratiivisessa työotteessa pyrkimyksenä on rakentaa kullekin asiakkaalle yksilöllinen, juuri hänen ainutkertaisiin hoidollisiin tarpeisiinsa vastaava ja niihin hoidon aikana mukautettava psykoterapia.

Integratiivista työotetta voidaan toteuttaa usealla tavalla, vaikka erilaisissa työorientaatioissa tietyt perusperiaatteet, kuten tukeutuminen tutkimusnäyttöön erityisesti eri psykoterapioille yhteisistä muutostekijöistä, ovatkin integratiivisille terapeuteille yhteisiä. Näistä maittakoon hyvän yhteistyösuhteen luominen asiakaan ja terapeutin välille. Terapeuttikohtaisia eroja ilmenee ainakin jossain määrin sen suhteen, miten ja miltä pohjalta terapeutit yhdistelevät eli integroivat teoreettisia aineksia ja käyttävät tekniikoita yksittäisen asiakkaan hoitoprosessissa.

Psykoterapeutin perustehtäviä ovat

  • kannattelevan terapiasuhteen rakentaminen
  • asiakkaan itsehavainnoinnin lisääminen ja avustaminen
  • muutosmotivaation vahvistaminen
  • tunnesäätelyn edistäminen
  • myönteisemmän minäkäsityksen vahvistaminen
  • ongelmallisten sisäisten ja ulkoisen vuorovaikutusmallien muokkaaminen
  • rohkaisu uusiin suhtautumis- ja toimintatapoihin

Niiden toteuttaminen voi tapahtua pelkästään psykoterapiakeskustelun keinoin tai sitten terapeutin monenlaisten interventioiden ja tekniikoiden avulla riippuen asiakkaan ongelmasta ja terapiaprosessin vaiheesta. Asiakkaalta odotetaan riittävää motivaatiota ja elämäntilanteensa puolesta riittävän vakaita puitteita ja resursseja psykoterapiatyöskentelyyn. Psykoterapiaa pyritään siis rakentamaan alusta alkaen yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen hoidollisia tarpeitaan vastaavaksi. Asiakkaan sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen terapiaprosessiin yhdessä terapeutin kanssa on välttämätöntä terapian toimivuudelle.